karma - joga i psychosomatyka

Regulamin

Regulamin pracowni i świadczenia usług

Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług sporządzony został na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ma na celu określenie rodzajów oraz zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną każdemu klientowi, zwanemu dalej Usługobiorcą, przez KARMA – Pracownia Jogi i Terapii Psychosomatycznej Grzegorz Bryda, zwanej dalej Usługodawcą, za pomocą strony internetowej Pracowni znajdującej się pod adresem: www.karma-joga.pl i Panelu Klienta znajdującego się pod adresem: app.studiomanager.pl/karma/


Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Regulamin udostępniany jest za pośrednictwem Strony internetowej oraz Panelu dla Klienta w formie umożliwiającej jego odzyskanie, odtworzenie, utrwalanie, w szczególności Regulamin może być zapisany na dysku i wydrukowany.
 3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy oświadczenie usług w nim określonych.

Rodzaje i zakres usług

 1. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy przez stronę internetową Karmy informacje dotyczące rodzaju, zakresu i cennika oferowanych usług, informacje dotyczące Usługobiorcy: profil działalności, dane kontaktowe, formularz zapisów na usługi dodatkowe. Usługodawca świadczy również drogą elektroniczną na rzecz Klientów usługi polegające na możliwości zakupu Karnetu oraz zarządzaniu Kontem Klienta przy użyciu Panelu Klienta.
 2. Klient korzystając z usług Karmy zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Pracowni, jak również ponosi odpowiedzialność za składane oświadczenia w związku z zakupem usług i karnetów oferowanych przez Pracownię przez Panel Klienta.
 3. Panel Klienta umożliwia rejestrację Usługobiorców, zarządzanie Kontem Klienta, usługami oferowanymi przez Karmę, zakupem lub zmianami karnetów, dokonywaniem płatności, zapisami na zajęcia, czy przeglądaniem historii umów i płatności, z wyłączeniem ograniczeń zawartych w Regulaminie.
 4. Świadczenie usług drogą elektroniczną, udostępniania Strony internetowej i zarządzania kontem w Panelu Klienta jest bezpłatne, chyba że dla danej czynności przewidziano obowiązek uiszczenia opłaty. Wysokość stosownych opłat określa obowiązujący w Pracowni cennik usług.
 5. Świadczenie usług drogą elektroniczną zaczyna się od chwili korzystania ze Strony internetowej, dostępnych na niej formularzy lub rejestracji konta w Panelu Klienta.
 6. Usługobiorca w każdej chwili może zakończyć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną. W przypadku strony internetowej dzieje się to automatycznie przez jej opuszczenie, bez konieczności składania oświadczenia woli. W przypadku konta w Panelu Klienta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się przez usunięcie konta klienta.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze strony internetowej czy Panelu Klienta w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę z wykorzystaniem strony internetowej i Panelu Klienta Usługobiorca winien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym poniższe wymogi:
  1. dostęp i połączenie z Internetem;
  2. system operacyjny: Windows, Android, iOS;
  3. przeglądarka internetowa obsługująca HTML5.
 2. W przypadku korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania strony internetowej i Panelu Klienta, a tym samym świadczonych drogą elektroniczną usług.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywana zmian technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, Panelu Klienta. Zmiany te nie stanowią zmian w niniejszym Regulaminie, o ile nie mają wpływu na rodzaj i zakres świadczonych drogą elektroniczną usług.

Panel klienta i zasady korzystania

 1. Panel Klienta umożliwia:
  1. rejestrację Klientów w bazie danych;
  2. dostęp Klienta po zalogowaniu do jego konta;
  3. zarządzanie kontem (aktualizacja danych osobowych, zarządzania umowami o świadczenie usług i dokonywanie płatności za usługi, zapisy na zajęcia, dostęp do historii usług i płatności, zmiana i odzyskiwanie hasła do konta w przypadku jego utraty);
 2. Założenie konta przez Klienta następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego na stronie Panelu Klienta. Klient chcąc założyć konto zobowiązany jest do uzupełnienia w formularzu prawdziwych i kompletnych danych wymaganych przy rejestracji do zawarcia Umowy o świadczenie usług. Jednocześnie Klient składa oświadczenia o udzieleniu lub nieudzieleniu zgód.
 3. Założenie konta Klienta i korzystanie przez nią z usług Pracowni jogi przez osobę, która poniżej 18 roku życia wymaga spełnienia wymagań określonych w ust. 2 powyżej oraz przesłania na konto pracownia@karma-joga.pl lub osobistego doręczenia oświadczenia podpisanego przez prawnego opiekuna o wyrażeniu zgodny na korzystanie z usług Pracowni jogi. W formularzu rejestracyjnym osoba, która poniżej 18 roku życia podaje dane kontaktowe opiekuna prawnego w zakresie określonym w tym formularzu rejestracyjnym.
 4. Po rejestracji na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zostanie wysłany e-mail z danymi do logowania i informacją o aktywowaniu konta Klienta.
 5. Po zalogowaniu do Konta, Klient otrzymuje dostęp do Panelu Klienta umożliwiający zarządzanie Kontem w sposób i w zakresie określonym w ust. 1 pkt. 1-3 niniejszego paragrafu.
 6. Klient może w każdym momencie złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy oświadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta Klienta składając osobiście lub w formie elektronicznej żądanie jego usunięcia. W konsekwencji konto Klienta zostanie usunięte z Panelu Klienta.
 7. Usługodawca może odmówić świadczenia usług, w tym drogą elektroniczną, na rzecz Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie, w przypadku braku akceptacji Regulaminu lub podania niepełnych/nieprawdziwych danych podczas rejestracji.
 8. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w Panelu Klienta w przypadku, gdy Klient nigdy nie zakupił Karnetu, a posiada Konto Klienta, jeżeli w okresie pierwszego miesiąca nie zakupił Karnetu lub nie skorzystał z usług Pracowni.
 9. Za skutki niewłaściwego wypełnienia formularza rejestracji przy użyciu Panelu Klienta, a także procesu zapisu na zajęcia odpowiedzialność ponosi Klient.

Reklamacje, skargi i wnioski

 1. Wszelkie uwagi oraz reklamacje co do usług świadczonych droga elektroniczną powinny być składane formie pisemnej. Uwagi i reklamacje mogą być doręczone osobiście, przesyłane listownie lub elektronicznie na konto pracownia@karma-joga.pl.
 2. Reklamacja, skarga lub wniosek powinny zawierać imię i nazwisko, opis sprawy oraz adres korespondencyjny lub adres mailowy zgłaszającego.
 3. Odpowiedź na reklamacje, skargi i wnioski zostanie udzielona w formie pisemnej na wskazany w reklamacji, skardze lub wniosku adres do korespondencji lub drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Usługodawca poinformuje osobę składającą reklamację wysyłając wiadomość na wskazany w toku składania reklamacji adres e-mail lub na adres do doręczeń.

Zmiana regulaminu

 1. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej, w ogólnodostępnym miejscu w miejscu prowadzenia zajęć lub poprzez system wiadomości w Panelu Klienta.
 2. W razie zmiany Regulaminu Klient ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia (z zastrzeżeniem, że wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi w formie Panelu Klientów następuje ze skutkiem na koniec obowiązywania Karnetu) składając na piśmie stosowne oświadczenia woli jako przyczynę rozwiązania umowy wskazując zmiany Regulaminu.
 3. Termin złożenia oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie Regulaminu. Po upływie tego terminu uznaje się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany Regulaminu.
 4. Pracownia jogi ma prawo do zmiany: cennika usług, zakresu świadczonych usług, np. poprzez wycofanie z oferty danego rodzaju zajęć, osoby instruktora prowadzącego zajęcia oraz godzin prowadzenia poszczególnych zajęć. Zmiany te nie stanowią zmiany Umowy jak i Regulaminu.

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Strony internetowej, Panelu dla Klienta w razie stwierdzenia nieprawidłowości w ich korzystaniu lub wystąpienia okoliczności (np. złośliwe oprogramowanie), które mogłyby narazić na szkodę Klienta lub Usługodawcę.
 2. Usługodawca zapewnia możliwość ochrony danych osobowych Klienta pozyskiwanych w procesie rejestracji i świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z obowiązującycmi w Pracowni jogi zasadami Polityki prywatności.
 3. We wszelkich sprawach dotyczących świadczenia usług lub punktó Regulaminu Klient ma możliwość kontaktu z właścicielem KARMA – Pracownia Jogi i Terapii Psychosomatycznej Grzegorz Bryda za pośrednictwem:
  1. poczty tradycyjnej na adres: ul. Cystersów 8/16, 31-553 Kraków;
  2. poczty elektronicznej pod adresem: pracownia@karma-joga.pl.